Regeling Open Leermateriaal

Als leraar kies je het best passende lesmateriaal voor jouw visie op je vak, passend bij je leerlingen en geschikt vanuit de visie of onderwijsconcept op school. Met alle uitdagingen, verschillende behoeften en actuele ontwikkelingen wil je graag materiaal dat ervoor zorgt dat je de kwaliteit kunt realiseren die je nastreeft met de middelen die hiervoor beschikbaar zijn. 

Het werken met open leermateriaal kan bijdragen aan oplossingen voor je onderwijsvraagstukken. Bijvoorbeeld als je vakken wilt integreren, met projecten wilt werken of hoogbegaafde leerlingen wilt uitdagen. Maar ook voor nieuwe vakken als digitale vaardigheden of burgerschap. 

Binnen het groeifondsprogramma Impuls Open Leermateriaal (IOL) werken we aan toepassingen, verspreiding, ontwikkeling van open leermateriaal in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en gespecialiseerd onderwijs. Ook doen we onderzoek, gaan we aan de slag met kwaliteitscriteria en bieden we professionalisering, bijvoorbeeld op het vlak van curriculumontwikkeling en curriculumbewustzijn. En we maken Wikiwijs beter. Het doel is om het onderwijs en de leraar meer regie te geven over leermiddelenkeuzes.

Een belangrijk onderdeel is het opdoen van ervaringen in scholen. Dat doen we met pilots en andere vernieuwende initiatieven. We zorgen voor begeleiding, nemen inzichten mee in andere programma-onderdelen en delen de opbrengsten via www.openleermateriaal.nl

De aanvraagperiode voor de regeling is afgelopen.

Algemene informatie

Met de subsidie die verbonden is aan het groeifondsprogramma Impuls Open leermateriaal (IOL) worden scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties gefaciliteerd bij initiatieven om open leermateriaal in te zetten in het funderend onderwijs. De subsidie heeft als doel aanvragers te ondersteunen in hun activiteiten met betrekking tot de doorontwikkeling, borging en implementatie van open leermateriaal in de school of scholen in het primair, gespecialiseerd en/of voortgezet onderwijs. De subsidie bedraagt ten hoogste € 135.000,- per subsidieaanvraag, verdeeld over de maximale looptijd van drie schooljaren. Van dat bedrag wordt per jaar 5.000 euro ingezet voor activiteiten die zich richten op kennisdeling en professionalisering tussen alle deelnemende scholen en andere organisaties die samenwerken in het programma Impuls Open Leermateriaal.

Voor wie?

De subsidie kan worden verstrekt aan twee typen aanvragers:

 • Een aanvrager is een bevoegd gezag van:
 1. scholen in het primair, gespecialiseerd en/of voortgezet onderwijs (bekostigde instelling), of
 2. een onderwijsinstelling in het mbo, ho of universitair onderwijs die als penvoerder optreedt in een netwerk van scholen / schoolbesturen in het basis-, gespecialiseerd en/of voortgezet onderwijs.
 • Een aanvrager is:
 1. een vakvereniging aangesloten bij het Platform FvOv of VVVO, of
 2. een (profiel)onderwijsorganisatie die is aangesloten bij het Profielenberaad.

Indien de activiteit door meerdere partijen wordt uitgevoerd, treedt één van deze partijen als penvoerder op. Bij de aanvraag wordt een door alle partijen in het samenwerkingsverband getekende overeenkomst gevoegd waarin zij verklaren dat de aanvrager gemachtigd is om hen in het kader van de subsidieverstrekking in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Projectperiode en startdatum

Je bepaalt zelf of je een subsidieaanvraag indient voor een project van 1, 2 of 3 jaar. De schooljaren waarvoor subsidie aangevraagd kan worden, betreft de periode 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027. Je activiteiten en de begroting moeten aansluiten op deze projectperiode(n). Houd hierbij de maximale hoogte van het aan te vragen subsidiebedrag in de gaten.

Activiteiten waar je subsidie voor kunt aanvragen

Het doel van IOL is om aanvragers te ondersteunen in hun activiteiten met betrekking tot de doorontwikkeling, borging en implementatie van open leermateriaal in de school of scholen in het primair, gespecialiseerd en/of voortgezet onderwijs. Zo versterken we samen de kwaliteit en de impact van de activiteit. De subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • Het ontwikkelen of doorontwikkelen van open leermateriaal onder regie van leraren; en/of
 • Duurzame implementatie en borging van het werken met open leermateriaal in het funderend onderwijs.

Deze activiteiten worden door de aanvrager uitgevoerd. De ondersteuning vanuit het Programma Impuls Open Leermateriaal richt zich op advies en begeleiding bij de uitvoering van deze activiteiten, het delen van (tussen)opbrengsten op verschillende manieren, leren van elkaar en samenwerken met deelnemers aan andere pilots en input leveren voor evaluaties, content op www.openleermateriaal.nl en voor andere programma-onderdelen. Een aanvraag kan pas worden ingediend na contact met medewerkers van IOL door het bijwonen van één of meerdere informatiebijeenkomsten over de mogelijkheden en procedure of door een persoonlijk gesprek.

Een paar voorbeelden van onderwerpen waar je project over kan gaan:

 • Thematisch werken: hoe maak je gebruik van open leermateriaal, gekoppeld aan leerdoelen en leerlijnen waarmee je verschillende vakken kunt integreren? Bijvoorbeeld Burgerschap en Geschiedenis, Taal / Nederlands en Aardrijkskunde of STEAM-onderwijs.
 • Onderwijsontwikkeling: Hoe werk je samen met collega’s om open leermateriaal effectief in te zetten binnen je school? Welke randvoorwaarden zijn nodig en wat draagt nou echt bij aan de versterking van onderwijskwaliteit? 
 • Mix tussen open en gesloten leermateriaal: Hoe ga je aan de slag  om een goede mix tussen gesloten en open leermateriaal te organiseren? Wat hebben leraren nodig aan houvast, kennis en expertise?
 • Lerarentekort: Er is al een pilot gaande die didactiek van rekenvaardigheden wil verfilmen tot video’s die invalkrachten en onbevoegden kunnen gebruiken als er geen rekenspecialist aanwezig is. Een database aan dit soort video’s zouden ook voor andere vakken kunnen werken, aangevuld met video’s van andere scholen die hieraan willen bijdragen. En misschien zie je nog andere mogelijkheden om de kwaliteit te borgen met inzet van open leermateriaal als er sprake is van veel verloop of tekorten.
 • Aanvullend materiaal voor hoogbegaafde leerlingen: Hoe kan open leermateriaal van waarde zijn voor deze doelgroep om ze te blijven uitdagen op hun niveau en manier? 
 • Visie: Met open leermateriaal heb je meer regie op de inhoud en grip op de kosten. Hoe geef je vanuit je visie op onderwijs vorm aan leermiddelenbeleid en leermiddelen-toepassingen?

Wanneer ontvang je geen subsidie?

Je aanvraag voor subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

 • je voorafgaand aan de aanvraag niet hebt deelgenomen aan een informatiebijeenkomst en/of geen verkennend gesprek hebt gevoerd met het programmabureau;
 • je aanvraag activiteiten bevat waarvoor reeds middelen zijn verstrekt vanuit het programma Impuls Open Leermateriaal.

Hoogte subsidie en budget

De subsidie bedraagt ten hoogste € 135.000,- per subsidieaanvraag (inclusief € 5.000,- per schooljaar voor additionele activiteiten vanuit IOL) verdeeld over de maximale looptijd van drie schooljaren. Voor projecten met een looptijd van één schooljaar kan maximaal € 60.000,- worden aangevraagd en voor projecten met een looptijd van twee schooljaren kan maximaal € 100.000,- worden aangevraagd. Wanneer een subsidieaanvraag is gericht op maar 1 van de 2 genoemde activiteiten, dan wordt het maximale aan te vragen subsidiebedrag gehalveerd. 

In onderstaand schema is weergegeven hoeveel subsidie je maximaal kunt aanvragen:

Jaar / Maximaal bedrag Maximale subsidie voor activiteiten* Aanvullende subsidie deelname aan activiteiten van IOL Totale maximale subsidie
1 schooljaar (2024-2025) €   60.000 €   5.000 €   65.000
2 schooljaren (2024-2025 & 2025-2026) € 100.000 € 10.000 € 110.000
3 schooljaren (2024-2025, 2025-2026 & 2026-2027) € 120.000 € 15.000 € 135.000

* per activiteit (a en b) geldt dat de subsidie is gemaximeerd tot 50% van het maximale aan te vragen subsidiebedrag.

Als je subsidie aanvraagt, ontvang je van DUS-I een beschikking. Als je aanvraag is toegekend, staat in de beschikking hoeveel subsidie je maximaal krijgt. Je krijgt niet meer subsidie dan het bedrag in de beschikking. Voor verstrekking van de subsidies is voor de hele regeling in totaal een bedrag beschikbaar van € 3.375.000,-.

Wil je meer weten of heb je vragen?

Kijk dan eerst bij de veel gestelde vragen.

Wil je meer weten over de regeling? Neem dan contact op met subsidie@openleermateriaal.nl of download hier meer informatie!