Veel gestelde vragen over de subsidieregeling Impuls Open Leermateriaal

Wie kunnen deze subsidie aanvragen?

 • Bekostigde onderwijsinstellingen in het primair en/of voortgezet onderwijs, of in het mbo, ho of universitair onderwijs kunnen deze subsidie aanvragen. Het bevoegd gezag vraagt de subsidie aan. De aanvrager treedt als penvoerder op in een netwerk van scholen in het primair en/of voortgezet onderwijs.
 • De volgende niet-bekostigde onderwijsinstellingen kunnen deze subsidie aanvragen: een vakvereniging aangesloten bij het Platform Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) of het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (VVVO), of een (profiel)onderwijsorganisatie die is aangesloten bij het Profielenberaad.

Kunnen basisscholen, middelbare scholen en ROC’s samen subsidie aanvragen?

Ja, maar het project moet zich primair richten op het primair en/of voortgezet onderwijs.

Wat verstaan we onder bevoegd gezag?

Als het gaat om onderwijs gaat het om de besturen van onderwijsinstellingen.

Kunnen meerdere partijen een project indienen en uitvoeren?

Ja, dat kan. Dan treedt een van deze partijen op als penvoerder. De aanvraag moet wel door alle deelnemende partijen getekend worden.

Kun je ook als stichting een aanvraag doen?

Ja, je kunt wel meedoen als stichting, maar de penvoerder moet onder de criteria vallen van de regeling.

Kun je ook twee aanvragen doen?

Ja dat kan, zolang de doelstellingen van beide aanvragen verschillend zijn.

Kunnen scholen met een eigen Brin-nummer, maar wel onder een bevoegd gezag (bestuur) elk een aparte aanvraag doen?

Een school zelf kan geen aanvraag doen. Het bevoegd gezag (het bestuur) doet de aanvraag en kan ook verschillende aanvragen indienen, als de doelstellingen van die aanvraag maar verschillend zijn.

Voor welke activiteiten kun je subsidie aanvragen?

 • Activiteit A: Duurzame implementatie en borging van open leermateriaal in het funderend onderwijs; en/of
 • Activiteit B: Het (door)ontwikkelen van open leermateriaal onder regie van leraren.

Over het algemeen is een combinatie van beide activiteiten een logische keuze, tenzij één van de twee activiteiten niet van toepassing is. Bijvoorbeeld doordat er al open leermateriaal beschikbaar is.

Is het mogelijk om een aanvraag voor meerdere vakken te doen?

Ja. dat is mogelijk.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

U kunt subsidie aanvragen van 13 september tot en met 1 november 2023 om 16.00 uur. Is er daarna nog subsidie beschikbaar? Dan volgt een tweede aanvraagperiode van 3 april tot en met 22 mei 2024 16.00 uur.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de keuze voor de activiteiten en de projectperiode. De subsidie bedraagt maximaal €135.000 voor activiteiten A, B en C bij een looptijd van 3 schooljaren.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Er is in totaal €3.375.000 subsidie beschikbaar. Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan wordt de subsidie verdeeld aan de hand van een ranking.

Is een eigen bijdrage verplicht?

Nee, die is niet verplicht.

Is een accountantsverklaring nodig?

Nee, een accountantsverklaring is niet nodig.

Moet ik kennis delen met andere organisaties?

Ja, elke aanvrager is verplicht ook een bijdrage te leveren aan activiteiten binnen het netwerk van Impuls open leermateriaal. De activiteiten zijn gericht op kennisdeling en professionalisering tussen alle deelnemende scholen en andere organisaties van het programma Impuls Open Leermateriaal. Er vindt een startgesprek plaats met het programmabureau IOL van maximaal 2 uur, en er is elk kwartaal een voortgangsgesprek. U ontvangt hiervoor jaarlijks €5.000 aanvullende subsidie (activiteit C).

Is er begeleiding beschikbaar voor tijdens het traject?

Het project moet zelfstandig uitvoerbaar zijn zonder projectleiding vanuit het programma Impuls Open Leermateriaal. Er is wel procesbegeleiding vanuit het programmabureau dat zich richt op het deelnemen aan activiteiten die via het programma lopen; indien wenselijk is inhoudelijke begeleiding vanuit de partners van het programma mogelijk.

Is deze regeling bedoeld voor de ontwikkeling van concreet onderwijsmateriaal, of kan het ook gaan om ondersteuningsmiddelen voor docenten om de algemene kwaliteit van lessen te bevorderen?

Het project moet zich in eerste instantie richten op open leermateriaal dat wordt gebruikt in het leerproces van de leerling. Onderdeel hiervan is vaak ook ondersteuningmateriaal, zoals een docentenhandleiding of iets dergelijks dat nodig is om goed van het leermateriaal gebruik te kunnen maken.

Waarop moet je letten bij het indienen van het projectplan?

Vier criteria waar we op letten bij de selectie van aanvragen:

 • De kwaliteit van de aanvraag.
  – De aanvraag sluit inhoudelijk aan bij de gekozen activiteiten van de regeling.
  – De aanvraag heeft realistische doelstellingen, resultaten, begroting (inschatting) en planning.
  – De aanvrager houdt in de begroting rekening met een afbouw van de subsidie.
  – De aanvrager laat zien dat de aanpak effectief gaat zijn voor de beoogde resultaten.
  – De aanvrager laat zien dat er een aanpak is voor het beoordelen van de kwaliteit van het leermateriaal.
 • Het netwerk en organisatie van het project.
  – De aanvrager laat zien dat de aanvraag aansluit op een vraag vanuit het onderwijs.
  – De aanvrager toont aan dat er een actieve community van leraren uit het funderend onderwijs betrokken zijn in de uitvoering van het project.
  – De aanvrager laat zien dat de uitvoering van de pilot goed is belegd bij de organisatie(s)binnen het netwerk van de aanvrager
 • Duurzaamheid en waarde van de beoogde resultaten.
  – De resultaten uit de aanvraag zijn ook waardevol en toepasbaar voor scholen buiten het netwerk van de aanvrager.
  – De resultaten uit de aanvraag dragen bij aan de doelstellingen van het programma.
  – De aanvrager laat zien hoe de activiteiten in de aanvraag leiden tot een goede implementatie van het open leermateriaal in de onderwijscontext (alleen activiteit a).
  – De aanvrager toont aan hoe het te ontwikkelen leermateriaal open wordt ontsloten(alleen activiteit b).
  – De aanvrager toont aan hoe het te ontwikkelen leermateriaal beschikbaar en onderhouden blijft (alleen activiteit b).
 • Ambities rondom open leermateriaal.
  – De aanvrager laat zien dat de betrokken scholen en andere organisaties in het netwerk activiteiten ontplooien rondom open leermateriaal of dit willen doen.
  – De aanvrager laat zien hoe de geplande activiteiten onderdeel zijn van een bredere ontwikkeling of programma binnen de betrokken scholen en andere organisaties.
  – De aanvrager laat zien dat onderwijsprofessionals uit het netwerk kunnen en willen bijdragen aan het programma en leren in het netwerk van Impuls Open Leermateriaal.

Kunnen organisaties uit Caribisch Nederland een aanvraag doen?

De subsidieregeling Impuls Open Leermateriaal is alleen mogelijk voor aanvragers uit Nederland en de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustasius en Saba). De BES-eilanden zijn bijzondere gemeenten van Nederland en vallen onder de Nederlandse wet- en regelgeving, waar Aruba, Curaçao en Sint Maarten zelfstandige landen zijn.

Wanneer wordt het besluit genomen?

Het besluit wordt uiterlijk 24 februari 2024 genomen.