Over Impuls Open Leermateriaal

Het groeifondsprogramma Impuls Open Leermateriaal (IOL) heeft als doel de kwaliteit van het basisonderwijs, gespecialiseerd onderwijs en voortgezet onderwijs te verhogen. Dit gebeurt door te investeren in het (laten) ontwikkelen van kwalitatief goed open leermateriaal en de distributie en het gebruik ervan. Hiermee kunnen leraren beter inspelen op de talenten en behoeften van hun leerlingen. Het gebruik van open lesmateriaal vergroot, bij de juiste inzet, de motivatie van leerlingen. Daarnaast vermindert het schooluitval, verhoogt het leeropbrengsten en verbetert het bovendien de aansluiting op de samenleving en de beroepspraktijk. Ook kunnen we in het onderwijs met open leermaterialen snel inspelen op actuele thema’s in de samenleving. Tot slot is het efficiënter om leermateriaal in te zetten dat door collega’s of non-profit organisaties is ontwikkeld en niet alles zelf te hoeven maken. Daarmee dragen we bij aan onderwijskwaliteit en ambiëren we het vak van leraar aantrekkelijker te maken.

In deze presentatie lees je alles over Impuls Open Leermateriaal.

‘In 2030 werkt minimaal de helft van de scholen in het funderend onderwijs (po, vo en go) bewust (in schoolbeleid én in de onderwijspraktijk) met een zelfgekozen mix van leermiddelen om hiermee beter in te kunnen spelen op de talenten en behoeften van hun leerlingen en de maatschappij.’

Wat doen we?

Om onze ambities te realiseren, werken we in vier samenhangende thema’s, gekoppeld aan kernvragen:

Thema 1: Opschaling in gebruik

Hoe realiseren we opschaling in het gebruik van open leermateriaal in het gehele funderend onderwijs vanuit initiatieven die op scholen plaatsvinden?

Thema 2: Regie op open

Hoe zorgen we voor kwalitatief goed materiaal dat bruikbaar en toepasbaar is voor alle onderwijsdoeleinden en dat op verschillende manieren ingezet kan worden?

Thema 3: Infrastructuur versterken

Hoe zorgen we ervoor dat open leermateriaal toegankelijk, beschikbaar en vindbaar is vanuit verschillende perspectieven van leraren, scholen en besturen, ouders, leerlingen en derden?

Thema 4: Onderbouwen met kennis en kunde

Hoe zorgen we voor kennisontwikkeling over open leermateriaal en een stevige monitoring van het programma IOL? Met als doel om evidence-informed te werken en de kwaliteit van materiaal en processen blijvend te versterken?

Kernwaarden

Om samen de juiste keuzes te kunnen maken, koers te houden en te zorgen voor professioneel samenwerken, staan de volgende waarden bij ons centraal.

  • Open – Belofte: we werken transparant samen door inzicht te geven in processen en resultaten. Duidelijkheid en helderheid zijn daarbij belangrijke aanknopingspunten. We zijn duidelijk naar onszelf en anderen.
  • Oprecht – Belofte: we zijn met IOL dienstbaar aan het onderwijs, kunnen samen en afzonderlijk de besteding van middelen onderbouwen en richten ons op het creëren van waarde voor o.a. leerlingen en leraren.
  • Ondernemend – Belofte: we maken ruimte voor het gezamenlijke doel, kiezen voor passende en innovatieve oplossingen, zijn samen aan het leren en zorgen voor de goede energie in het programma en uitstraling naar buiten.
  • Oplossingsgericht – Belofte: we kunnen erop vertrouwen dat we samen het gemeenschappelijke belang vertegenwoordigen, we zorgen voor duurzame oplossingen en opbrengsten voor het onderwijs en gedragen ons verantwoordelijk voor proces en resultaten. We focussen op oplossingen voor de uitdagingen en dragen daar allemaal aan bij.