Pilots

Hoe komt open leermateriaal in de praktijk het beste tot zijn recht? Om dit te ontdekken, ondersteunt Impuls Open Leermateriaal (IOL) pilots met begeleiding en subsidie. We monitoren deze pilots en de kennis die we opdoen, borgen we en maken we beschikbaar voor anderen. Zo geven we open leermateriaal een rotsvast fundament.

Deze pilots werken op dit moment binnen ons programma:

1. PoolWest: Lessenserie Burgerschap

Invalpool PoolWest maakt een lessenserie Burgerschap voor de middenbouw en bovenbouw van de basisschool.

Basisonderwijs | po | burgerschap

2. Vakvereniging i&i: Community Informatica

I&i, de vakvereniging voor informatica en digitale geletterdheid, wil alle keuzethema’s van het informatica-examenprogramma aanbieden als open leermateriaal.

Voortgezet onderwijs | vo | informatica | digitale geletterdheid

3. Landelijke Kennistafel OOL: Weten Wat Werkt bij leren ontdekken

De Landelijke kennistafel OOL ontwikkelde afgelopen jaren de website Weten Wat Werkt bij leren ontdekken. Open leermiddelen, achtergronden en materialen voor professionalisering van leraren in het primair onderwijs.

Basisonderwijs | po | professionalisering | toekomstgericht leren

4. Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT): Verrijkt Curriculum Voor Talentvolle Sporters

EVOT ontwikkelt open leermateriaal om jonge topsporters gepersonaliseerd duaal onderwijs te geven.

Voortgezet onderwijs | vo | topsport | verrijkt curriculum | duaal onderwijs

5. Freudenthal Instituut: Bètadidactiek in de praktijk

Het Freudenthal Instituut heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde, natuurwetenschappen en informatica te bevorderen.

Basisonderwijs | voortgezet onderwijs | mbo | rekenen | wiskunde | natuurwetenschappen | informatica

6. UNESCO: Wereldburgerschap

UNESCO-scholen ontwikkelen lesmateriaal voor wereldburgerschap en sociale cohesie. Met deze pilot wordt de collectie uitgebreid en wordt er een doorlopende leerlijn ontwikkeld die primair en voortgezet onderwijs overbrugt.

Basisonderwijs | po | voortgezet onderwijs | vo | wereldburgerschap | burgerschap | sociale cohesie

7. Stichting Technasium: Cross-overprojecten met Vakvereniging Informatica

Bij Stichting Technasium is er behoefte om in het vakgebied Onderzoek & Ontwerpen meer aandacht te besteden aan digitale geletterdheid en informatica. In deze pilot worden cross-overprojecten opgezet, samen met Vakvereniging i&i.

Voortgezet onderwijs | vo | informatica | digitale geletterdheid

8. NVON: Misvattingen ontdekken met diagnostische vragen

Het NVON heeft samen met NVvW en ICLON leergemeenschappen opgezet waarin docenten samenwerken om diagnostische vragen te ontwikkelen waarmee je misvattingen kunt herkennen.

Voortgezet onderwijs | vo | wiskunde | diagnostiek

9. Jong Leren: App Noot Muis

Taalvaardigheid verbeteren en tegelijkertijd digitale vaardigheden aanleren is de insteek van de pilot App Noot Muis van Stichting Jong Leren.

Basisonderwijs | po | taalvaardigheid | digitale vaardigheid | digitale geletterdheid

10. St. Bonifatiuscollege: Vakoverstijgend Rekenen

Een netwerk van Utrechtse scholen, onder leiding van het st. Bonifatiuscollege, heeft de collectie Vakoverstijgend Rekenen ontwikkeld met lesmateriaal voor verschillende vakken zoals wiskunde, economie, scheikunde en natuurkunde.

Voortgezet onderwijs | vo | rekenen | wiskunde | economie | natuurkunde | scheikunde

11. Sectorraad GO: Passie en talent ontwikkelen met open leermateriaal

Deze pilot rondom open leermateriaal voor leerlingen met een gespecialiseerde onderwijsbehoefte, is een project van een actieve community binnen de sector die zich inzet voor het ontwikkelen, (her)gebruiken en vindbaar maken van lesmateriaal. De hebben inmiddels 4 Wikiwijs-community ’s opgericht.

Gespecialiseerd onderwijs | voortgezet speciaal onderwijs | (v)so | digitale geletterdheid | leren leren | sociaal-emotionele ontwikkeling | leerlingen met een ernstig meervoudige beperking 

12. Fortior: W&T-onderwijs in de regio Venlo

De pilot van stichting Fortior wil wetenschap en techniek beter laten integreren in het onderwijs. Ze ontwikkelen lesstof in de vorm van open leermateriaal.

Basisonderwijs | po | wetenschap | techniek

13. Aeres: Leermateriaal wiskunde voor heterogene onderbouwklassen vmbo

In deze pilot ontwikkelen twee vmbo-scholen van Aeres leermateriaal wiskunde voor heterogene onderbouwklassen op het vmbo.

Voortgezet onderwijs | vo | vmbo | wiskunde

14. Berlage Lyceum: Veldwerk in de stad

Pilot Veldwerk in de stad neemt VO-leerlingen mee op pad naar buiten voor het vak Biologie. De pilot is voor leerlingen in de boven- en onderbouw van de mavo, havo en vwo.

Voortgezet onderwijs | vo | biologie

15. Gooise Scholen Federatie: Professionalisering Digitale Geletterdheid & VO Geschiedenis & Media Fragmenten

Deze pilot van de Gooise Scholen Federatie laat docenten van alle vakken hun lessen verrijken met mediafragmenten die  te vinden zijn bij Stichting Beeld & Geluid.

Voortgezet onderwijs | vo | digitale geletterdheid | media

16. Nestas Scholengroep: Versterken 21e-eeuwse vaardigheden

In deze pilot van Nestas scholengroep wordt een lesprogramma ontwikkeld dat techniek combineert met 21e-eeuwse vaardigheden.

Basisonderwijs | po | 21ste-eeuwse vaardigheden | techniek | digitale vaardigheid

17. STIP: Digiteach – Betere ondersteuning van de leerkracht bij oplopende werkdruk

De Pilot Digiteach maakt diverse lesinstructies voor taal en rekenen in het basisonderwijs. Het ondersteunt de leerkracht bij oplopende werkdruk.

Basisonderwijs | po | taal | rekenen

18. Vereniging NLT: Implementatie en doorontwikkeling Biobased en Circulair lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs

De pilot van vereniging NLT maakt lesprogramma’s over een biobased- en circulaire economie die geschikt zijn voor alle niveau’s van het voortgezet onderwijs.

Voortgezet onderwijs | vo | duurzaamheid | biobased | circulaire economie

19. Cygnus Gymnasium: Stoomcursus Geschiedenis

De pilot van Cygnus Gymnasium ontwikkelt een reeks korte videolessen aan de hand van het curriculum. Hiermee krijgen leerlingen op het vo en vmbo een stoomcursus geschiedenis.

Voortgezet onderwijs | vo | vmbo | geschiedenis | video

20. HAN Academie Educatie: De Kunst van het Maken; breed gedeeld

Bij maakonderwijs leren leerlingen door te experimenteren en te doen. De pilot ‘De kunst van het maken’ ontwikkelt lessen voor het basisonderwijs.

Basisonderwijs | po | maakonderwijs | kunst | cultuur | wetenschap | technologie

21. Noordwijkse Methode: Interactieve historische tijdlijn

De interactieve historische tijdlijn die in deze pilot ontwikkeld wordt, helpt scholen in het basisonderwijs en middelbare onderwijs om geschiedenis tot leven te brengen.

Basisonderwijs | po | voortgezet onderwijs | vo | geschiedenis

22. Talent Primair: Digitale Geletterdheid – Computational Thinking – Apparaten programmeren met bovenbouwleerlingen

Samen met Hogeschool Utrecht, ontwikkelt Stichting Talent Primair innovatieve programmeerlessen voor primair openbaar onderwijs.

Basisonderwijs | po | bovenbouw | computational thinking | digitale geletterdheid | programmeren

23. NVON: Leerlingen aan het denken zetten met Modeldidactiek

In de pilot NVON Modeldidactiek wordt een natuurkundig concept niet eerst uitgelegd, maar gaan leerlingen in groepen aan de slag met een experiment.

Voortgezet onderwijs | vo | natuurkunde

24. PCOU Willibrord: Digitale geletterdheid – gelijke kansen voor iedere leerling

De pilot van PCOU Willibrord werkt aan meer bewustzijn over digitale geletterdheid en aan gelijke kansen voor leerlingen. Het lesmateriaal dat de pilot ontwikkeld is geschikt voor basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Basisonderwijs | po | voortgezet onderwijs | vo | voortgezet speciaal onderwijs | vso | digitale geletterdheid

25. Utwente: Pre-U Skills Academy

In de Pre-U Skills Academy kunnen leerlingen oefenen met academische vaardigheden ter voorbereiding op hun vervolgopleiding.

Voortgezet onderwijs | vo | academische vaardigheden | leren leren

Deze pilots starten in schooljaar 2024/2025 binnen ons programma:

26. Stichting Heliomare Onderwijs: Stimuleren van de praktische, mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling

Stichting Heliomare Onderwijs ontwikkelt een Taalstimuleringsprogramma om binnen haar vso-scholen de basisvaardigheden voor het praktisch lees- en taalbegrip bij leerlingen te vergroten.

Voortgezet speciaal onderwijs | vso | taalontwikkeling

27. John Dewey College: open leermateriaal voor project-based learning

In de pilot van het John Dewey College wordt open leermateriaal voor project-based learning gecreëerd. Dit is materiaal voor havo en vwo.

Voortgezet onderwijs | vo | havo | vwo | project-based learning

28. Technische Universiteit Delft: Haal meer uit onderzoek en ontwerpend leren  

In deze pilot nemen leraren van de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs de regie in ontwerpend leren. Ze stemmen ontwerpactiviteiten op een eenvoudige en flexibele wijze af op de actualiteit en belevingswereld van de leerlingen.

Basisonderwijs | po | voortgezet onderwijs | vo | onderzoek | ontwerpend leren

29. Stichting Technasium: Cross-over projectonderwijs – van STEM naar STEAM 

Vakdocenten Onderzoek & Ontwerpen en Kunst & Cultuur maken samen cross-over STEAM-onderwijsprojecten. Om leerlingen meer interesse te laten krijgen in bètavakken, wordt de combinatie gemaakt creativiteit, expressiviteit en kunst.

Voortgezet onderwijs | vo | techniek | wetenschap | natuurkunde | wiskunde | kunst | creativiteit

30. AMOS Onderwijs: Instructiekaarten voor bewegingsonderwijs

In deze pilot gaat de vakgroep bewegingsonderwijs van AMOS Onderwijs (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep) de lessen bewegingsonderwijs van de basisschool verrijken met afbeeldingen en instructiekaarten.

Basisonderwijs | po | bewegingsonderwijs

31.  Ons middelbaar onderwijs inz. Sondervick College: Ontwikkeling praktijkprogramma HAVO voor onderbouw 

Deze pilot is bezig een nieuw, praktisch onderwijscurriculum te ontwikkelen en implementeren voor de onderbouwklassen van de HAVO.

Voortgezet onderwijs | vo | havo | praktisch onderwijscurriculum

32. Universiteit Utrecht: Actualisatie Kennisbank Leerlingdenkbeelden Biologie

In deze pilot van de Universiteit Utrecht wordt open leermateriaal over leerlingdenkbeelden op het gebied van biologie geactualiseerd en verder uitgebreid.

Voortgezet onderwijs | vo | biologie

33. Stichting PCBO Apeldoorn: Omgeving opzetten om leerkrachten uit te dagen

De pilot van PCBO wil een omgeving opzetten waarin zowel leerkrachten als leerlingen in het basisonderwijs uitgedaagd worden om met robotica, ICT en programmeren aan de slag te gaan.

Basisonderwijs | po | programmeren | robotica | techniek | ICT

34. Griftland College: Maken en verrijken van bestaand en nieuw open leermateriaal

Met de twee scholen van stichting CVO: Waldheim mavo en het Griftland College, gaat deze pilot meer OER gebruiken en maken. Het streven is om materiaal te maken dat aangepast of gepersonaliseerd kan worden.

Voortgezet onderwijs | vo | Nederlands | Engels | burgerschap | geschiedenis | aardrijkskunde

35. Instituut Archimedes – Hogeschool Utrecht: Open leermiddelen in de leernetwerken (VO) van de Hogeschool Utrecht  

Deze pilot richt zich op de ontwikkeling van open leermaterialen en de duurzame implementatie daarvan in het funderend onderwijs. Studenten ontwikkelen zelf leermaterialen, onder begeleiding van instituutsopleiders, vakdidactici en onderzoekers op het terrein van digitale geletterdheid en didactiek.

Basisonderwijs | po | voortgezet onderwijs | vo | lerarenopleiding | PABO | digitale geletterdheid | didactiek

36. Wageningen University: W&T Lesmaterialen voor het PO 

Het Wetenschapsknooppunt van Wageningen Universiteit en de PABO van de Christelijke Hogeschool Ede werken in deze pilot samen aan lesmateriaal Wetenschap & Techniek (W&T) voor het basisonderwijs. Ook leiden ze (toekomstige) leerkrachten op en ondersteunen ze leerkrachten met eigen ontwikkelde lesmaterialen op gebied van W&T.  

Basisonderwijs | po | Wetenschap & Techniek | W&T | PABO | lerarenopleiding

37. Stichting Fontys – Fontys Sporthogeschool: Leermateriaal voor formatief handelen binnen lichamelijke opvoeding 

Binnen deze pilot bij Lichamelijke Opvoeding (LO) wordt gewerkt aan een collectie leermaterialen voor formatief handelen waarmee het leren van leerlingen ondersteund kan worden en waarmee leerlingen zelf sturing kunnen geven aan hun eigen leerproces. 

Basisonderwijs | po | voortgezet onderwijs | vo | lichamelijke opvoeding | LO | formatief handelen

38. Stichting Meer Primair: Doorontwikkeling PO-VO met Open Leermateriaal  

Stichting Meer Primair heeft als ambitie om kansrijk onderwijs te bieden voor kinderen tot en met 14 jaar. De pilot heeft als doel om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te verkleinen. De slogan is dan ook ‘De grote stap kleiner maken’.

Basisonderwijs | po | voortgezet onderwijs | vo | kansrijk onderwijs | 10-14-onderwijs

39. Zuyderzee Lyceum Senior: Integrale lesmethode aardrijkskunde bovenbouw havo en vwo (syllabusgestuurd)

Zuyderzee Lyceum Senior ontwikkelt open leer- en lesmateriaal voor het vak aardrijkskunde in de bovenbouw havo en vwo. Het materiaal wordt samengesteld op basis van de meest actuele eindtermen aardrijkskunde uit de examensyllabi.

Voortgezet onderwijs | vo | aardrijkskunde | havo | vwo | bovenbouw

40. Koninklijke Visio Onderwijs: Ook jij kan leren programmeren

Deze pilot heeft als doel om de kansen op de arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding in de ICT te vergroten voor leerlingen uit cluster 1 en ze kennis te laten maken met programmeren en digitale toegankelijkheid.

Voortgezet onderwijs | vo | voortgezet speciaal onderwijs | vso | cluster 1 | visuele beperking | programmeren | digitale toegankelijkheid

41. Stichting Onderwijs Midden-Limburg: Stimuleren van open leermateriaal binnen SOML  

Dit project zorgt ervoor dat de vaksecties van SOML gezamenlijk zorg dragen voor de kwaliteit van open leermateriaal voor natuurkunde en dat het actief gedeeld en gebruikt wordt binnen SOML.

Voortgezet onderwijs | vo | natuurkunde

42. De Onderwijsspecialisten: Ontwikkelen van extra leermaterialen binnen het VSO  

Door zelf (zelfcorrigerend) onderwijsmateriaal te gaan ontwikkelen bij een bestaande methode, dragen de Onderwijsspecialisten bij aan meer leerrendement voor leerlingen in het vso.

Voortgezet speciaal onderwijs | vso

43. Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: Arts❤Sciences-leernetwerk   

In het ArtsScience leernetwerk wordt open lesmateriaal voor het Voortgezet Onderwijs ontwikkeld en gedeeld, waarin kunst, wetenschap en technologie geïntegreerd worden.

Voortgezet onderwijs | vo | kunst | bètavakken | techniek | wetenschap

44. Jan van Brabant College: Innovatief onderwijs voor iedereen 

In deze pilot wordt binnen de nieuwe leerweg IT en E&O een flexibel format ontwikkeld waarmee open leermateriaal gemaakt kan worden. Dit materiaal kan door iedereen gebruikt en geactualiseerd worden.

Voortgezet onderwijs | vo | taal | ontwerpend | onderzoekend | ondernemend | leren | IT | E&O

45. Stichting OSG Hengelo: Burgerschap – de wereldklas

Deze pilot richt zich op het verrijken en (door)ontwikkelen van open leermateriaal voor vmbo-tl en mavo/havo. Vooral voor de vakgebieden Burgerschap, 21ste eeuwse vaardigheden en Engels.

Voortgezet onderwijs | vo | vmbo-tl | mavo | havo | burgerschap | 21ste eeuwse vaardigheden | Engels

46. Hogeschool Leiden: English for Specific Purposes – methode Engels voor de leerkracht in het basisonderwijs 

Deze pilot ontwikkelt een gratis toegankelijk online platform waarbij contextrijk lesmateriaal voor Engels op overzichtelijke wijze is vormgegeven.

Hoger onderwijs | ho | pabo | basisonderwijs | po | mbo | Engels

47. ICLON – Universiteit Leiden: Taal in perspectief

Deze pilot wil middelbare scholen en scholieren bereiken door het vertalen van wetenschappelijke kennis over taal vanuit de Universiteit Leiden in open lesmateriaal. Het materiaal komt voor alle scholen in Nederland beschikbaar via Wikiwijs.

Voortgezet onderwijs | vo | taal | Nederlands | Frans | Duits | Engels

48. StartCollege ISK – onderdeel Landstede Groep: Ontwikkeling curriculum burgerschapsonderwijs ISK Harderwijk 

Met de subsidie vanuit Impuls Open Leermateriaal gaat deze pilot het curriculum Burgerschap doelgericht en in samenhang herschrijven voor ISK-leerlingen.

Voortgezet onderwijs | vo | ISK | burgerschap

49. Bonaventura Agora Leiden: Open Leermateriaal in het Agoriaanse Examentraject  

Bonaventura Agora Leiden wil haar onderwijs een impuls geven om een ontwikkelslag te slaan met betrekking tot de doorlopende leerlijn in de bovenbouw.

Voortgezet onderwijs | vo | agora | bovenbouw | doorlopende leerlijn

50. Academie Tien: Bouwstenen Mens en Maatschappij 

In het project Bouwstenen Mens en Maatschappij ontwikkelen en implementeren docenten van 20 scholen in het voortgezet onderwijs bouwstenen met lesblokken.

Voortgezet onderwijs | vo | burgerschap | geschiedenis | aardrijkskunde | mens | maatschappij

51. Stichting Carmelcollege: COOL III – Chemie en Open Onderzoekend Leermateriaal – Innovatief/Interactief/Intensief

Het COOL III project heeft als hoofdthema het stimuleren en borgen van onderzoekend leren met digitale laboratoria in het voortgezet onderwijs voor het vakgebied scheikunde.  

Voortgezet onderwijs | vo | scheikunde | onderzoekend leren

52. Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren: Lesmateriaal voor probleemgestuurde aanpak in wiskundelessen

Wiskundige denkactiviteiten met o.a. probleemaanpak is een nadrukkelijk doel in wiskundecurricula voor het voortgezet onderwijs. De pilot van de NVvW ontwikkelt lesmateriaal voor een probleemgestuurde aanpak in wiskundelessen.

Voortgezet onderwijs | vo | wiskunde

53. Ons Middelbaar Onderwijs: Open leermateriaal tweetalig onderwijs

Dit project heeft als doel om duurzaam open leermateriaal te ontwikkelen en te implementeren voor tweetalig onderwijs (TTO) en Content and Language Integrated Learning (CLIL).

Voortgezet onderwijs | vo | tweetalig onderwijs, Engels

54. CSG Groningen: Bronnen in de klas  

Met dit innovatieve project voegt CSG Groningen open historische bronnen van archieven toe aan de bestaande bronnen- en lessendatabase op vgnkleio.nl.

Voortgezet onderwijs | vo | geschiedenis

55. Wageningen Universiteit: Duurzaamheidscompetenties in open leermaterialen over Nederland in 2120

‘Nederland in 2120’ is een aansprekend project dat inspireert om na te denken over de toekomst van Nederland en zogenaamde ‘nature based solutions’.

Voortgezet onderwijs | vo | duurzaamheid | duurzame ontwikkeling | natuurinclusief onderwijs | wetenschap | citizen science

56. Stichting Boor: Leerlijn Digi-Doeners Digitale Geletterdheid

De ambitie van dit project is om het open platform te worden voor Digitale Geletterdheid met een connectie naar andere open leermaterialen, aansluitend op huidige SLO aanbodsdoelen en toekomstige SLO kerndoelen en projecten. 

Basisonderwijs | po | voortgezet onderwijs vo | digitale geletterdheid

57. Grafisch Lyceum Utrecht: Doorlopende leerlijn met ondersteuning van AI

Dit project ontwikkelt open leermateriaal met ondersteuning van een AI-tool die leermateriaal genereert voor audiovisuele opleidingen. De opleidingen beslaan een doorlopende leerlijn van voortgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs.

Voortgezet onderwijs | vo | middelbaar beroepsonderwijs | mbo | AI | audiovisueel